Reklamacje

  1. Reklamacje przyjmowane i rozpatrywane będą tylko i wyłącznie na towar, którego reklamacja nastąpi w ciągu jednego miesiąca od wykrycia wady, nie później niż dwanaście miesięcy od daty zakupu.
  2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego na stronie esatino.pl. Reklamowany towar należy przesłać na własny koszt na adres Sprzedającego podany w sekcji Reklamacje i zwroty.
  3. W przypadku nie uznania reklamacji towar wraz z oryginałem protokołu reklamacyjnego (wyjaśniającego przyczyny nie uznania reklamacji) zwracany jest do Klienta.
  4. Reklamacji nie podlegają wady towaru powstałe wskutek: Niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji, Kontaktu z płynami żrącymi lub wybielającymi, Działania wysokich temperatur.
  5. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sprzedającego na adres Klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sprzedający zwróci Klientowi pieniądze na konto bankowe, z którego otrzymał wpłatę lub wskazane przez Klienta w formularzu reklamacyjnym. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest podpisanie przez Klienta otrzymanej od Sprzedającego faktury korygującej.
  6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru.
  7. Reklamacje z tytułu zabrudzeń lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu nie będą rozpatrywane, gdyż odpowiedzialność za powierzony towar spoczywa na przewoźniku.
  8. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji.
  9. Sprzedający rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dni jej otrzymania, z zastrzeżeniem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego.

Zwroty

  1.  

Formularz reklamacyjny

Przewiń do góry