REGULAMIN SKLEPU ESATINO.PL

Postanowienia ogólne

 1. Prowadzącym sprzedaż w esatino.pl jest firma MACOM Maciej Domański Krasne 16C, 74-230 Mielęcin, NIP: 8531490633, REGON: 366534258, zwana dalej Sprzedającym.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedającym.
 3. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest dzień odbioru towaru przez Klienta.
 4. Sprzedający realizuje dostawy na terenie Polski.
 5. Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem towarów, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń.
 6. Sprzedający dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Kupującym może być osoba fizyczna pełnoletnia reprezentująca firmę współpracującą ze Sprzedającym.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów w esatino.pl jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego w esatino.pl podczas procedury zamawiania towarów.
 3. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.
 4. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.
 5. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostanie wysyłany e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do systemu.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Decyzję anulacji lub częściowej rezygnacji z określonych towarów należy przesłać na adres e-mail: reklamacja@esatino.pl.
 7. Termin realizacji zamówienia to zwykle 2 dni robocze od założenia zamówienia, chyba że Klient wyznaczy inny termin podczas składania zamówienia.
 8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 9. Dowód zakupu (faktura VAT bądź faktura imienna) jest przesyłany drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta do 7 dni od dnia zrealizowania zamówienia.
 10. esatino.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od esatino.pl niezależnych (np. wadliwego działania systemów, sieci).

Płatności

 1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w esatino.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Podane w sklepie ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia, obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
 3. Klient przy zamówieniu ma do wyboru dwie formy płatności: przelew bankowy oraz szybki przelew online.
 4. Wpłaty za zamówienie należy dokonać na konto wskazane na stronie sklepu. Jako tytuł przelewu należy podać numer zamówienia.

Koszty transportu

 1. Koszt związany z wysyłką ponosi Klient.
 2. Koszt przesyłki nie jest uwzględniony w cenie towarów sprzedawanych w esatino.pl
 3. Formę dostawy należy wybrać podczas składania zamówienia.
 4. Należność za usługę transportową doliczona będzie do dowodu zakupu.
 5. Koszty wysyłki za pośrednictwem kuriera GLS wynosi 15,99 zł
 6. Koszty wysyłki za pośrednictwem kuriera inpost (paczkomat) wynosi 9,99 zł

Odbiór towaru

 1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. W chwili odbioru przesyłki, Klient powinien ją odpakować w obecności kierowcy, w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu Klienta i czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu.
 3. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze za pośrednictwem firmy transportowej, mającej podpisaną umowę ze Sprzedającym.
 4. Dostawy wykonywane są na obszarze Polski.

Reklamacje

 1. Reklamacje przyjmowane i rozpatrywane będą tylko i wyłącznie na towar, którego reklamacja nastąpi w ciągu jednego miesiąca od wykrycia wady, nie później niż dwanaście miesięcy od daty zakupu.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego na stronie esatino.pl. Reklamowany towar należy przesłać na własny koszt na adres Sprzedającego podany w sekcji Reklamacje i zwroty.
 3. W przypadku nie uznania reklamacji towar wraz z oryginałem protokołu reklamacyjnego (wyjaśniającego przyczyny nie uznania reklamacji) zwracany jest do Klienta.
 4. Reklamacji nie podlegają wady towaru powstałe wskutek: Niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji, Kontaktu z płynami żrącymi lub wybielającymi, Działania wysokich temperatur.
 5. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sprzedającego na adres Klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sprzedający zwróci Klientowi pieniądze na konto bankowe, z którego otrzymał wpłatę lub wskazane przez Klienta w formularzu reklamacyjnym. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest podpisanie przez Klienta otrzymanej od Sprzedającego faktury korygującej.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru.
 7. Reklamacje z tytułu zabrudzeń lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu nie będą rozpatrywane, gdyż odpowiedzialność za powierzony towar spoczywa na przewoźniku.
 8. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji.
 9. Sprzedający rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dni jej otrzymania, z zastrzeżeniem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego.

Zwroty

 1.  

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu esatino.pl.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z „Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie przez zamieszczenie ich na stronie internetowej esatino.pl
 4. Zamieszczone na stronach esatino.pl zdjęcia, opisy i znaki handlowe należą do ich właścicieli. Publikowanie, kopiowanie, przetwarzanie oraz wykorzystanie ich bez wiedzy i zgody Sprzedającego jest zabronione.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 27.02.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 nr 141, poz. 1176 z późn. zm), Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz 1204 z późn. zm.), Ustawa z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U, z 2000 nr 22, poz. 271 z późn. zm).
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Sprzedającego indywidualnych umów handlowych, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
Przewiń do góry